Tekst jednolity, aktualizacja 22-05-2018

Szanowni Klienci i Partnerzy,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W dniu 25. grudnia 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin Polish Geodetic Group do nowych wymogów prawnych europejskich i krajowych, które prezentujemy poniżej.

1 Definicje

 1. Polish Geodetic Group – marka zrzeszająca firmy:
  • Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414,
  • Efemeryda Adrian Hołub z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 884-241-35-11, REGON: 141159903,
  • Monika Hołub vovoniART z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 776-162-60-82, REGON: 142446119,
 2. Administrator danych osobowych jest Polish Geodetic Group zrzeszająca firmy:
  • Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414,
  • Efemeryda Adrian Hołub z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 884-241-35-11, REGON: 141159903,
  • Monika Hołub vovoniART z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 776-162-60-82, REGON: 142446119,
 3. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług i produktów Polish Geodetic Group.
 4. Wydarzenie – Akademia Inwestora Szkolenie lub Ogólnopolski Kongres Geodetic organizowane przez Polish Geodetic Group w różnych terminach i w różnych miastach Polski.
 5. Organizator – oznacza podmiot, którym jest Polish Geodetic Group organizujący i rozliczający Wydarzenie
 6. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie lub zakup produktu marki Polish Geodetic Group.
 7. Uczestnik – uczestniczący w wydarzeniu Zamawiający, będący konsumentem lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił wydarzenie i został zarejestrowany przez Organizatora Wydarzenia, jako Uczestnik.
 8. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie, jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.
 9. Umowa o świadczenie usług – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie i w Warunkach Uczestnictwa.
 10. Usługi – sprzedawane i realizowane przez Polish Geodetic Group zgodnie z zakresem przedstawionym na Portalach
 11. Portale – zintegrowany system obsługi Usług i Wydarzeń Polish Geodetic Group, tj.: geodetic.co,services.geodetic.co,  resources.geodetic.co,  realestate.geodetic.co,  academy.geodeti.co,  ads.geodetic.co,  agency.geodetic.co,  mediahouse..geodetic.co, geodezyjny.com.
 12. Produkt – vademecum, książka, gazeta, ekspertyza, opinia pisemna, nagranie video sprzedawane z poziomu Portali Polish Geodetic Group.
 13. Zamówienie – wypełnienie formularza zamówienia na portalach Polish Geodetic Group na zakup Wydarzeń, Produktów lub Usług oferowanych przez Polish Geodetic Group.

 2 Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności są w szczególności:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),
  • ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121),
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422),
  • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 1. Sprzedawcą Wydarzeń, Usług i Produktów jest Polish Geodetic Group
 2. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia usług przez Organizatora za pośrednictwem Portali.
 3. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem a złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Portali lub e-mailowo poprzez adresy e-mailowe domeny geodetic.co poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.

 3 Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług, zakup Produktu lub udziału w Wydarzeniu zostaje zawarta po zarejestrowaniu przez Zamawiającego oraz po e-mailowym zaakceptowaniu przez Polish Geodetic Group zgłoszenia na zakup Wydarzenia, Produktu lub świadczenia Usług sprzedawanych przez Polish Geodetic Group.
 2. Zamawiający wysyła zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym), w którym może zweryfikować poprawność danych oraz kwotę do zapłaty usług następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za Wydarzenie, Produkt, Usługę zgodnie z wysokością opłaty wskazany w sposób określony w określony w § 4 i 5.
 4. Zakres zamówienia danej usługi opisany jest i aktualizowany jest na bieżąco na stronach www lub w formie e-mailowych ofert wysyłanych przez osoby upoważnione przez Polish Geodetic Group.

 4 Warunki uczestnictwa

 1. Warunki korzystania z Wydarzeń,  Produktów i Usług są dostępne na Portalach Polish Geodetic Group oraz na podstronach właściwych dla danej usługi. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty podanymi na poszczególnych stronach wydarzeń lub w wysłanych e-maialch z ofertą.

 5 Sposób, termin i forma płatności

 1. Do ceny zamówionych usług doliczany jest podatek VAT 23%.
 2. Po zamówieniu usługi zamawiający otrzymuje Fakturę VAT z 7 – dniowym terminem płatności.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Ceny promocyjne i  udzielone rabaty dotyczą wyłącznie indywidualnej oferty wystawionej przez Polish Geodetic Group w postaci e-mailowej na rzecz danego Zamawiającego.

 6 Rezygnacje, noty korygujące

 1. Zamawiający może dokonać rezygnacji z udziału w Wydarzeniach zgodnie z warunkami uczestnictwa opublikowanych na stronach dotyczących danego wydarzenia.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, NIP) korygujemy akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych: Administratorem moich danych osobowych jest Polish Geodetic Group zrzeszająca firmy:

 • Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414 i
 • Efemeryda Adrian Hołub z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 884-241-35-11, REGON: 141159903 i
 • Monika Hołub vovoniART z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 776-162-60-82, REGON: 142446119.

2. Inspektor ochrony danych: Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych w związku z brakiem takiego obowiązku wynikającego z RODO (art. 37 RODO);

3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

4. Cele i podstawa przetwarzania: W związku z chęcią otrzymywania od Polish Geodetic Group newslettera, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

 • Realizacji wysyłki newslettera zawierającego informacje o działalności, Produktach, Wydarzeniach i Usługach Polish Geodetic Group (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • administracyjnej obsługi realizacji sprzedanych Produktów, Usług i udziałów w Wydarzeniach, które zostały zakupione przez użytkownika i realizowane przez Polish Geodetic Group.
 • Przekazywanie listy uczestników wydarzeń (imię i nazwisko) do personelu obiektów konferencyjnych, w których organizowane są Wydarzenia Polish Geodetic Group.
 • wewnętrznych celów administracyjnych Polish Geodetic Group, w tym statystyki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 8 Oświadczenia

 1. Zapisując się do Newslettera, Kupując Produkt, Usługę, udział w Wydarzeniu online poprzez Portale Polish Geodetic Group lub e-mailowo akceptuję niniejsze postanowienia i tym samym oświadczam, że:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polish Geodetic Group moich następujących danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko), dane firmowe (stanowisko i nazwa firmy), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej). Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.
 • Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: Administratorem moich danych osobowych jest Polish Geodetic Group zrzeszająca firmy:
  • Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414 i
  • Efemeryda Adrian Hołub z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 884-241-35-11, REGON: 141159903 i
  • Monika Hołub vovoniART z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 776-162-60-82, REGON: 142446119.\

2. Odbiorcy danych:odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator i przyjmuję do wiadomości, że odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.

3. Okres przechowywania:Oświadczam, że zgadzam się na to aby Administrator przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę Administrator może przetwarzać do czasu, aż wycofam wyrażoną w tym zakresie zgodę lub strony wspólnie ustalą, że dane się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych Administrator może przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przeze mnie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Pouczenie o prawach:przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Prawo do skargi:przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Polish Geodetic Group przestanie przetwarzać moje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody poprzez kontakt pisemny z Administratorem na adres korespondencyjny, tj. Geodetic Sp.z o.o., Mikołajczyka 21/136, 03-984 Warszawa lub mogę napisać wiadomość na adres biuro@geodetic.co o temacie NIE, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po mojej rezygnacji Administrator nie będzie do mnie wysyłał żadnych treści ze skrzynek e-mailowych domeny geodetic.co i jej wszystkich subdomen a moje dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych.

8. Dobrowolność: Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.

9. Profilowanie danych: Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności (profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).

10. Listy uczestników na Wydarzeniach: Będąc uczestnikiem Wydarzenia organizowanego przez Polish Geodetic Group wyrażam zgodę na przekazanie mojego imienia i nazwiska na liście uczestników Wydarzenia, w którym biorę udział do personelu obiektów konferencyjnych, w których organizowane są Wydarzenia Polish Geodetic Group.

11. Opinie o Wydarzeniach: Będąc uczestnikiem Wydarzenia organizowanego przez Polish Geodetic Group wyrażam zgodę na udostepnienie na Portalach opinii opatrzonej moimi danymi (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy) na temat Wydarzenia, którą zostawiłem/am w formie pisemnej podczas Wydarzenia.

12. Wykorzystanie wizerunku z Wydarzeń: Będąc uczestnikiem Wydarzenia organizowanego przez Polish Geodetic Group wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku na zdjęciach stanowiących relację z Wydarzenia, która jest udostępniana na portalach Polish Geodetic Group.

 9 Polityka Cookies

 1. Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach Portali Polish Geodetic Group.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych http://geodetic.co/. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portali pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portali.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portali i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portali korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach Portali stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portali, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portali;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portali;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portali;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Użytkownicy Portali mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portali. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator Portali informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portali.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portali i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17-02-2017 r. Zmian w regulaminie dokonano w dniu 22-05-2018 r.
 2. Polish Geodetic Group jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatnosci Polish Geodetic Group każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, prosimy o kontakt z biuro@geodetic.co.